1. Benytt deg av lokal ekspertise

Dersom du skal ut i nye markeder. Benytt deg av ekstern hjelp til å knytte kontakter, fremskaffe markedsanalyser og navigere i markedet du vurderer å satse i.

Markeds-, business- og teknologirådgiverne ved Innovasjon Norges kontorer i utlandet har kompetanse, erfaring og verdifulle lokale nettverk som gjør dem i stand til å bistå din bedrift med å utnytte internasjonale markedsmuligheter.

2. Gjør deg kjent med eksportfinansiering og kredittforsikring som konkurransefortrinn

Det er tøff kamp om å vinne kontrakter i utlandet. Ofte konkurrerer du med leverandører fra nasjoner som har lavere kostnadsnivå enn Norge.

Men kapitaltilgang kan ofte være en utfordring for mange kunder.

Derfor kan du, i tillegg til kapitalvaren eller tjenesten du forsøker å selge, også tilby kunden din gunstig finansiering – slik at de har midler til å sette kontrakten ut til din bedrift.

Lurer du på hvordan din bedrift kan dra nytte av eksportfinansiering?

Med en kredittforsikringspolise fra GIEK Kredittforsikring kan du redusere kredittrisikoen ved eksport og få finansiering i bank med pant i fordringene.

3. Sjekk importforholdene i markedene du skal selge til

Eksport av varer og tjenester kan være et minefelt dersom du ikke er kjent med hvilke regler som gjelder.

Svært mange land har særegne regler knyttet til importrestriksjoner, salgskontrakt, produktkrav, toll og avgifter, tollbehandling, eksportdokumenter, transportkrav m.m.

Sørg for at du gjør deg kjent med regler og restriksjoner allerede før du byr på kontrakter.

Innovasjon Norge har et svært godt bibliotek som inneholder informasjon om importforhold og landinformasjon i hele 194 ulike markeder.

4. Sjekk tollsatsene i markedet du skal satse på

Knapt noe er mer gledelig enn å vinne en eksportkontrakt. Og knapt noe er mer irriterende enn at marginene i prosjektet blir spist opp av toll og avgifter som du har glemt å kalkulere. Sjekk derfor tollsatsene allerede før du byr på prosjektet.

Innovasjon Norge har en fyldig database over hvilke toll og avgifter som gjelder, generelle og spesielle dokumentkrav, eventuelle importlisenser på varen, samt eksisterende kvoter eller andre importkrav som må tilfredsstilles.

5. Foreta kredittsjekk av kunden

Det er ikke noe vits i å bruke tid og penger på kunder som ikke har midler til å overholde sine finansielle forpliktelser. Kjør derfor en kredittsjekk og suppler den gjerne med referanser.

Det finnes en rekke selskaper som kan levere kredittrapporter, som gir en vurdering av et selskaps risiko, evne til å betale, økonomiske data og bedriftens eier- og familieforhold.

Dersom du ikke er komfortabel med å gjøre denne jobben selv og trenger bistand til å kreditt-sjekke dine nasjonale og internasjonale kunder kan du ta kontakt med GIEK Kredittforsikring, som kan fortelle deg hvilke kunder som har god økonomi og hvem som har dårlig, samt forsikre deg mot tap på fordringer.

Kredittforsikring minimerer din kredittrisiko mot kunden.

Du mottar inntil 90% oppgjør fra kredittforsikringsselskapet dersom kunden ikke betaler.

6. Sjekk valutarisikoen din

I arbeidet med eksportkontrakter og låneopptak kan det oppstå rente- og valutarisiko.

For enkelt å kunne håndtere denne risikoen har bankene utviklet finansielle instrumenter for transformering av rente- og valutarisiko.

Disse instrumentene gjør det mulig å styre risikoen bedrifter står overfor på.

Undersøkelser viser at valutasikring er vanlig blant store norske selskaper, mens de små er mer avholdende.

Det er ingen grunn til sistnevnte. Alle foretak som bedriver handel med utlandet og som mottar oppgjør eller betaler i utenlandsk valuta, har valutaeksponering.

Det er derfor viktig for alle bedrifter å identifisere de valutaeksponeringene som finnes, og hvilke effekter de vil ha.

Det er også viktig å utarbeide en strategi for å håndtere dem. Snakk med banken din om dette.

7. Sjekk landrisikoen

Mange land er tilnærmet risikofrie å eksportere til, mens andre har sine utfordringer.

Eksportkreditt Norge og GIEKs (Garanti-Instituttet for Eksportkreditt) sine rådgivere kan bistå med å vurdere risiko knyttet til juridiske og regulatoriske rammeverk, miljø og sosiale forhold, samt korrupsjon.

I en landvurdering ser man på den samlede betalingsrisikoen i landet.

Vurderingen omfatter blant annet økonomiske og politiske faktorer som har betydning for om et land kan og vil respektere sine internasjonale betalingsforpliktelser.

Det kan være faktorer som valutamangel, krig, borgerkrig, ekspropriasjon, betalingsstans, overføringsbarrierer eller handelsrestriksjoner (import- eller eksportforbud).

Vurderingen omfatter også andre faktorer som påvirker landets evne til å betale, da særlig landets økonomiske utvikling i vid forstand.

Gjennom et samarbeid (og en avtale) i OECD er det utviklet en økonometrisk

modell som vurderer cirka 140 land. Disse vurderingene kan du blant annet finne på GIEK sine hjemmesider.

8. Sjekk om du kan få en forsikring eller garanti for oppgjøret før du inngår kontrakt med kunden

Du har identifisert kunden, foretatt en kredittsjekk, sjekket importforhold og tollsatser og er klar for å gi kunden et tilbud.

Kunden ønsker ikke å bruke remburs eller betale for varen/tjenesten på forskudd.

Tenk deg da godt om før du skal tilby kunden din kreditt på leveransen. Har din bedrift økonomisk bæreevne til ikke å få betalt fra kunden? Har dere råd til å drive videre om kunden betaler først etter 9 mnd i stedet for de avtale 60 dagene?

Sjekk om du kan få kredittforsikret kunden før du inngår kontrakt og avtaler betalingsbetingelser.

Da vil du vite hvor mye du kan selge for og hvor lange betalingsbetingelser du kan gi før du sitter ved forhandlingsbordet.

Trenger du å gi din kunde kreditt inntil 2 år kan en kredittforsikringspolise.

Dersom du selger kapitalvarer og ønsker mer enn 2 års kredittid kan GIEK og Eksportkreditt Norge bistå og har nylig introdusert en forenklet søknad for alle kontrakter under 100 millioner NOK

9. Få bedre likviditet og nøkkeltall

Å innvilge lange kredittider vil sette likviditeten under press.

Flere og flere bedrifter benytter kundefordringene som verktøy til å forbedre arbeidskapitalen og oppnå bedre nøkkeltall.

Har du tegnet en kredittforsikringspolise, så kan banken gi deg finansiering med pant i kundefordringene (factoring).

Alternativt kan du selge fordringen til bank og få oppgjør med en gang.

10. Kjenn kundene dine

De fleste som lykkes ute i den store verden er 110% kundefokusert!

Fellestrekkene for vellykkede eksportører er at de er ute og besøker kundene sine.

De frekventerer markedene for å lære. Skal du lykkes kan ikke sitte på kontoret i Norge.

Du må ha personlig kontakt med dine kunder slik at man får et partnerskap som begge har nytte av.