Å purre på manglende betaling er nødvendig, men kan også være en delikat sak. På den ene siden ønsker man å bevare kundeforholdet og vil derfor trå varsomt, men på den andre siden er det ofte nødvendig å legge press på kunden for å få betalt.

GIEK Kredittforsikring er daglig i kontakt med kjøpere som ikke betaler når de skal. Her har du noen tips som øker sannsynligheten for raskt oppgjør:

Vær tidlig ute
Jo tidligere etter forfall du kontakter kjøper, jo bedre. Be om forklaring på hvorfor fakturaen ikke er betalt. Er det likviditetsproblemer, misnøye med varen, eller ren forglemmelse? Svaret fra kunden har stor betydning for veien videre.

Ta personlig kontakt
Har du mulighet, så snakk med kunden. Vår erfaring er at dette er mer effektivt enn skriftlige henvendelser. Du bør purre skriftlig i tillegg, slik at du kan dokumentere at kunden har blitt purret og fått nødvendig informasjon før videre innkreving kan iverksettes.

Forplikt kjøper til en nedbetalingsplan
Dersom årsaken til manglende betaling er likviditetsproblemer, kan det være lurt å inngå avtale om en nedbetalingsplan med kunden. En nedbetalingsplan bør alltid inngås skriftlig. Vurder også muligheten til å få sikkerhet for kravet (kausjon, garanti, pant m.m.) som en motytelse for å akseptere utsatt betaling. Dette er spesielt viktig hvis det gjelder store utestående beløp.

Sørg for dokumentasjon
Ha i bakhodet at kravet på et senere tidspunkt kanskje må forfølges i rettsapparatet eller overfor et konkursbo. Det er derfor viktig at du sikrer skriftlighet rundt alt som gjøres underveis i inndrivelsesprosessen. Dersom betalingsansvaret ikke ble godt nok dokumentert ved avtaleinngåelsen, kan man redde seg inn ved å få kunden til å signere en gjeldsbekreftelse. Dette forenkler prosessen videre, og du kan avskjære en del mulige innsigelser fra kjøper knyttet til leveransen og betalingsbetingelsene.

Hold igjen leveranser, eller tilby nye leveranser  

Det å holde igjen leveranser kan være en effektiv måte å tvinge igjennom et oppgjør på. Spesielt virkningsfullt er det dersom kunden er avhengig av leveransene for å ferdigstille et prosjekt eller oppfylle forpliktelser overfor sine kunder. Ønsker du å handle videre med kunden, kan det å tilby nye leveranser også bidra til at kunden prioriterer eldre gjeld til deg fremfor til andre kreditorer. Nye leveranser bør da avtales med forutsetning om at hele eller deler av den eldre gjelden nedbetales slik at totalgjelden reduseres.

Iverksett andre oppgjørsformer                                                                                                             Dersom ditt selskap skylder kunden penger, bør du vurdere å gjennomføre oppgjør ved å motregne hele eller deler av ditt krav mot dette beløpet. Har kunden stilt sikkerhet for kravet, bør du vurdere å ta første steget til å realisere dette. Denne prosessen vil som regel ta tid, men at kunden er kjent med at rettslige skritt er iverksatt bidrar ofte til å øke betalingsviljen.

Har du kredittforsikring hos GIEK Kredittforsikring, kan du få bistand fra oss til å finne den beste strategien for å få kunden til å gjøre opp for seg. Denne tjenesten er inkludert i forsikringspremien.